ඉස්ලාමිය සංකල්පයහි මස්ජිදුල් අක්සා

ඉස්ලාමිය සංකල්පයහි මස්ජිදුල් අක්සා හට උසස් ඉස්ථානයක් හිමි වෙයි, එලෙසම මුස්ලිම් සමාජය තුළ සියලුදෙනාම මෙය ඉස්ලාම්හි ප්‍රධාන සංන්දිස්ථානයක් ලෙස එකඟ වී ඇත. මෙම පල්ලිය ( අක්සා – කුද්ස් ) Al-Aqsa Mosqueආරක්ෂාකිරිමහිලා සියලු මුස්ලිම් වරුන්ගේ වගකීම ද වෙයි . එය පිළිබඳ ආදරයක් , හැඟීමක් ,උද්යෝගයක් ද තිබීම අනිවාර්ය කරුණකි . එහි පුජනීය භාවය ,ගරුත්වය රැකගනීම ද අප වගකීම වේ . එය සඳහා අපගේ කය හා මනස , සම්පත් සියල්ල එය වෙනුවෙන් වියදම් කර යුතුයි .එයට යම් අනතුරක් ඇති වූ විට එය රැකගනිම සඳහා ඉදිරිපත් වීම අනිවාර්ය කරුණකි එනම් මෙතර පුජනීය ඉස්ථානයක් හිමිවීමට හේතු කුමක්ද කියා අප බලමු.
” කුද්ස් ” ප්‍රථම කිබ්ලාව ( දිසාව )
කුද්ස් ආගමික අතින් ප්‍රධාන තැනකි. කුද්ස් කියන නාමය කියු පමණින් අපගේ හිතට නගන්නේ ආගමික් අතින් උසස් ස්ථානයකි . එනම් අපගේ ප්‍රථම කිබ්ලාවයි . නබි තුමන් හා සහාබාවරු තමන්ගේ ආරම්භක වකවානුවේ දි සලාතයේ දිසාව එනම් කිබ්ලාව වූයේ කුද්ස් ය . ඉස් රා වල් මිහිරාජ් ගමනදි අනිවාර්යු සලාතය හිජිරත් වෙනතාක් කල් කිබ්ලා වූයේ මස්ජිදුල් අක්සා ය . මක්කා වේ හා මදීනා වේ මාස 16 ක් එය කිබ්ලා වශයෙන් විය .ඉන් පසුවයි අල්කුරානය පහල වී කහ්බාව එනම් මස්ජිදුල් හරාම් කිබ්ලාවිය .මෙය අල්කුරානයේ සුරා බකරා 150 වචනයේ සඳහන් වී ඇත . මෙලෙස කිබ්ලාව වෙනස් වුනු පල්ලිය මස්ජිදුල් කිබ්ලතයින් ලෙස සඳහන් වෙයි මෙය එකම සලාතයේදි විය .
මෙලෙස කිබ්ලා වෙනස් වීමක් සමඟ යුදෙව්වරු ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇතිකලේය ,එයට පිළිතුරු සැපයු අල්කුරානය සියලුම දිසාව අල්ලාහට ය ඔහු යි තීරණය කුමන දිසාව කිබ්ලාව විය යුතු කියා මෙය අල්ලාහ් අල්කුරාඅන් හි බකරා සුරාවහි 142-143 සඳහන් වී ඇත .
කුද්ස් ඉස් රා වල් මිහිරාජ් භුමියයි.
එනම් ඉස්ලාමි ය සංකල්පයහි ඉස් රා වල් මිහිරාජ් ගමන විශේෂ ගමනකි . මෙම ගමනදි තමයි සලාතය අනිවාර්ය වීම සිදුවිය . මෙම ගමන තමයි නබිතුමා ගේ ජිවිතයේ සිදුවූ එක් විශේෂ සිද්ධියකි . එනම් මෙම ගමන සිදුවුයේ මෙලෙසයි නබිතුමන් මස්ජිදුල් හරාම් හි සිට මස්ජිදුල් අක්සා දක්වා ද එහි සිට දිව්‍ය ලොකය සඳහා ගමන එනම් මෙම ගමහි දෙවියන් අක්සා පල්ලිය සම්බන්ධ කර තිබිම අහම්භෙන් නොව යම් සැලස්මක් අනුව යන්න පැහැදිලි .මෙහි දි නබි තුමන් පෙර පහල වු නබිවරුන්ට නායකත්වය දී සලාත් කර තිබේ. එනම් ලොක නායකත්වය බනු ඉසිරවෙල් වරුන්ගෙන් සිට නව නායකත්වයට ගොස් තිබේ ,මෙය මුලු විශ්වයටම වූ නායකත් වයයි ඔහු විශ්වයටම ධර්ම දුතයාය මුලු විශ්වයටම වූ ආගමයි, .
නබිතුමන්ගේ මෙම ගමන පිළිබඳ සූරා අල් ඉස්‍රරා හි පලමු වාක්‍යහි සඳහන් වී ඇත . මෙම වාක්‍යහි අල්ලාහ් මස්ජිදුල් අක්සා බරකත් කරනලද භුමියයි එනම් බරකත් යනු දයාද ලද භුමිය සොභග්‍යමත් සරුසාරවත් භුමියයි යන අදහස මෙය වෙනත් පල්ලිය කට මෙලෙස සඳහන් කර නොමත . එනම් මෙයින්ම ඔබට වටහා ගත හැකි අක්සා පල්ලිය කෙතෙරම් වැදගත් කියා .එනම් නබිතුමා ගේ ජිවිතය හා බැදුනු විශේෂ ස්ථානය්කි අක්සා පල්ලිය ඉතා පැහැදිලි එනම් නබිතුමාට විශේෂ ස්ථානයක් යනු මුස්ලිම් අපටද අති උතුම් ස්ථානයකි .
” කුද්ස් ” තෙවන පුජනීය නගරයයි.
ඉස්ලාම්හි තෙවන පුජනීය නගරයයි කුද්ස් ප්‍රදේශය , පලමු නගරය මක්කා නගරයයි එනම් අල්ලාහ් මෙම නගරය මස්ජිදුල් හරාම් පිහිටීමයි හේතුව .දෙවනි පුජනීය නගරය ඉස්ලාම් හි මදීනා මුනව්වරා නගරයි මෙය මස්ජිද් නබවිය තුළින පුජනීය වෙයි ,මෙහි නබිතුමාගේ සොහන තිබේ ,ඉස්ලාම්හි තෙවන පුජනීය නගරය කුද්ස් හෝ බයිත් මුකද්දිස් අල්ලාහ් මෙම නගරය මස්ජිදුල් අක්සා තුළින් ගෞරව කර ඇත , නබිතුමා රුවන් වැකිය සදහන් කලේය ” පිං පතා ස්ථාන තුනකටයි ගමන් කළ හැකීය නම් මස්ජිදුල් හරාම් , මස්ජිදුල් අක්සා , මස්ජිදුන් නබවි “
මස්ජිදුල් අක්සා හි සලාතයක් කිරීම අනිත් පල්ලිය කිරිමට වඩා පන්සීය ගුණාංගයකින් වැඩි ,නමුත් මස්ජිද් හරාම් , නබවි හැර .ලොකය නිමවුනු දෙවන පල්ලිය මස්ජිදුල් අක්සාවයි .
” කුද්ස් නබිවරුන්ගේ හා දායදලත් ප්‍රදේශයයි “
අල්ලාහ් අල්කුරාන් හි ඉස්ථාන පහක මෙම කුද්ස් භුමිය ගෙන සඳහන් කර ඇත .
1 සූරා අල් ඉසිරා ආරම්භක වචනයේදිම මෙම ප්‍රදෙශය දායාදලත් ප්‍රදේශය කියා ඇත .
2 සූරා අල් අන්බියා හි නබි ඉබිරාහිම් තුමා සිද්දියහි සඳහන් කර ඇත අන්බියා 71 වාක්‍ය .
3 නබි මූසා තුමා ගේ සිද්ධියහිද මෙම කුද්ස් ප්‍රදේශ ගෙන සඳහන් වී ඇත සූරා අල් අහ්‍රරාෆ් හි 137 වන වාක්‍ය .
4 සුලෛයිමාන් නබිතුමා ගේ සිද්ධිය්හි මෙම ප්‍රදේශය ගෙන කියයි සූරා අන්බියා 81 වාක්‍ය .
5 සබා සිද්ධිය මෙම ප්‍රදේශය ගෙන සූරා සබා හි සඳහන් වී ඇත .
එනම් මෙම සියලුම අවශ්ථාවන්හි කුද්ස් ප්‍රදේශ දායදලත් ප්‍රදේශය කියා අල්ලාහ් පවසා ඇත .
එනම් නබිවරු රාශියක් ගේ ජන්ම භුමිය මෙය විය ලොව පහල වූ නබිවරු රාශියක් ජිවත්වූ ප්‍රදේශය මෙය යි . එනම් අවසන් නබි මුහම්මද් තුමන් ද මෙම ප්‍රදේශය සමග එක් කිරිමයි ඉස් රා ගමන .
” කුද්ස් සටන් භිමයි “
කුද්ස් සටන් භිමයි , මෙය පිළිබඳ අල්කුරාන් සහ නබ්තුමන් රුවන් වැකි වලින්ද කියා ඇත , කුද්ස් ජයගනීම නබිතුමගේ සුභාසිංෂන වලින් එකකි .
නමුත් අද තත්ත්වය භායනක අපගේ පුජනීය භුමිය යුදෙව් සතුය ඔවුන් එය ආක්‍රමණය කර ඇත . එය පිළිබඳ සැලකීමකින් තොරව ජිවත් වීම විශාල පවකි . මුස්ලිම්වරුන්ගේ සිත් සතන් තුළ මස්ජිදුල් අක්සා සඳහා විශාල තැනක් තිබේ ,එනම් අපද අපගේ ඒ පුජනීය භුමිය නැවත මුස්ලිම්වරුන්ගේ ජයග්‍රහණය සඳහා වූ සලකුනකි

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: