හජ් යාඥාවෙහි සුවිශේෂත්වයන්

හජ් යාඥාවෙහි සුවිශේෂත්වයන්

—කි්‍රයාවන්ගෙන් උතුම් කි්‍රයාව කුමක් දැයි නබි (සල්) තුමන්ගෙන් විමසූ විට. අල්ලාහ් හා ඔහුගේ දූතවරයා විශ්වාස කිරීම යැයි පිළිතුරු දුන්හ. පසුව උතුම් කුමක් දැයි ඇසූ විට අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙහි ශුද්ධවූ සටන් කිරීම යැයි පිළිතුරු දුන්හ. පසුව උතුම් ක්‍රියාව කුමක් දැයි විමසූ විට පාප කි්‍රයාවන්ගෙන් මිශ්‍ර නොවූ පිළිගත් හජ් කර්තව්‍යය යැයි පිළිතුරු දුන්හ.˜ (මූලාශ්‍රය: බුහාරි).

—සංසර්ගයේ නොයෙදී, වැරදි කි්‍රයාවන් නොකර කව්රුන් හෝ අල්ලාහ් වෙනුවෙන් යන පවිත්‍ර චේතානාවෙන් හජ් කර්තව්‍ය ඉටු කරයිද ඔහු එදින උපත ලද දරුවෙකු මෙන් කිසිදු පාපයකින් තොර යළි හැරෙනු ඇත.˜ යැයි නබි (සල්) තුමන් ප්‍රකාශ කළහ. (මූලාශ්‍රයන්: බුහාරි, මුස්ලිම්).

—එක් උම්රාවක්, තවත් උම්රාවක් අතර සිදුවූ පාපයන්ට වන්දිය වෙයි, පිළිගත් හජ් කර්තව්‍ය සඳහාවූ ප්‍රසාදය ස්වර්ගය හැර වෙන කිසිවක් නොමැත.˜ (මූලාශ්‍රය: බුහාරි).

—හජ් ඉටු කරන්නා, උම්රා කරන්නා හා ශුද්ධවූ යුද්ධයෙහි නිරතවන්නා යන තිදෙනා අල්ලාහ්ගේ අමුත්තන්ය. (මූලාශ්‍රයන්: ඉබ්නු මාජා, ඉබ්නු හිබ්බාන්).

—හජ් කරන්නන් හා උම්රා කරන්නන් අල්ලාහ්ගේ අමුත්තන්ය. ඔවුන් ඔහුගෙන් ඇයදූ විට ඔහු පිරිනමන්නේය. ඔවුන් පශ්චාත්තාප වූ විට එම පශ්චාත්තාපය ඔහු පිළිගන්නේය.˜ (මූලාශ්‍රයන්: ඉබ්නුමාජා, නසායි).

වරක් ආයිෂා (රලි) තුමිය කාන්තාවන් ශුද්ධවූ සටනට සහභාගි වීම අනිවාර්්‍යද? යනුවෙන් විමසා සිටියාය, එයට ශාස්තෘවරයානන් එසේය ඔවුන්ට අනිවාර්්‍යයි නමුත් එහි සටන් කිරීමක් නැත එය හජ් හා උම්රා වේ˜ යනුවෙන් පිළිතුරු දුන්හ. (මූලාශ්‍රය: ඉබ්නු මාජා).

—කෙනෙකු ඉස්ලාම් දහම පිළිගැනීම ඔහු පෙර කළ සියළු පාපයන් විනාශ කරයි, කෙනෙකු හිජ්රත් සංක්‍රමණය කිරීම ඔහු පෙර කළ පාපයන් විනාශ කරයි, කෙනෙකු හජ් කර්තව්‍ය ඉටු කිරීම ඔහු පෙර කළ පාපයන් විනාශ කරයි˜ යනුවෙන් නබි (සල්) තුමන් පැවසූහ. (මූලාශ්‍රය: බුහාරි).

හිජ්රත් යනුවෙන් අදහස් කෙරෙන්නේ: අල්ලාහ්ගේ දහම තමන් ජීවත් වන ස්ථානයෙහි ස්ථාපිත කිරීමට නොහැකි වන විට එය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා වෙනත් ස්ථානයක් බලා ගමන් කිරීමයි.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: