ෂෙයික් සෙයිඩ් මස්ජිදය -මැදපෙරදිග විශාලතම හා ලොව තුන් වන විශාලම ඉස්ලාමිය මස්ජිදය-අබුඩාබි

mosquescolonesmainhall

polieleosDSCF0253

DSCF0251DSCF0252DSCF0257mosque1

Comments are closed.

%d bloggers like this: