රජ පවුලක ඉපිද සුඛෝපබෝගී ජිවිතයක් ගත කලද අල්ලාහ් අමතක නොකළ උතුමාණෝ

Comments are closed.

%d bloggers like this: