දෙමව්පියන් පිළිබද නබි (සල්) තුමාණන් පැවසු වදන්

සිය පරම සතුරන්ටත් සමාව දුන් අති කාරුණික උදාර නබි තුමාණෝ

චීන යකඩ හස්තය තුල ඉස්ලාමිය සමුහාන්ඩුවක්

නබි වදන්::::::::

ඉස්ලාම් ධර්මය ගැන අල්ලාහ් කුමක් පවසයිද ?

සරල ආහාරපාන -සනීපාරක්ෂක ජීවිතය

සදාචාරය පගා දමන රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන

නබි (සල් ) තුමාණන්ගේ හතරවන දියණිය ෆාතිමා (රලි ) තුමිය

සමාව දීමේ වැදගත්කම

ආගමික අවබෝධය- ඉස්ලාමය සහ සමාජය